OFERTA

Księgi rachunkowe:

 • Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych)
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Archiwizacja danych księgowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 • Sporządzanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, oraz ich elektroniczna transmisja
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • kompleksowa obsługa JPK
 • Reprezentacja Klienta przed właściwymi urzędami.

Księgi przychodów i rozchodów:

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatków od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Archiwizacja danych księgowych
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 • Sporządzanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, oraz ich elektroniczna transmisja
 • Kompleksowa obsługa JPK
 • Reprezentacja Klienta przed właściwymi urzędami.

Kadry i płace:

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej, w tym:
  • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
  • sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę
  • wystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wysokości zarobków
  • wystawianie świadectw pracy
  • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń
  • prowadzenie kartoteki urlopowej
  • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach.
 • Sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych oraz ich elektroniczna transmisja do ZUS
 • Sporządzanie list wynagrodzeń i rachunków umów cywilnoprawnych, oraz wykonywanie przelewów
 • Sporządzanie deklaracji na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego
 • Kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP, jak też innych czasowych uprawnień do wykonywania zawodu
 • Ścisła współpraca z Klientem przy kontrolach i inspekcjach z ZUS, US, PIP
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Prowadzenie pełnej administracji w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych, np. umowy o dzieło, umowa zlecenie

Opcje dodatkowe:

 • Na życzenie klienta odbieram dokumenty z siedziby,
 • Pomoc w założeniu działalności gospodarczej,
 • Tworzenie regulaminów pracy, wynagrodzeń,
 • Przygotowanie wniosków kredytowych,
 • Opracowanie dokumentacji opisującej przyjętą politykę rachunkowości, oraz opracowanie planu kont